meteo titul
        Заглавие и път към страницата  > Начало > НИМХ - Сектори > Лаборатория

 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ - ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

logoесензимапролетлято
Лаборатория "Химическо замърсяване на атмосферата и водите"

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

  • Изследване качеството на атмосферния въздух в мониторинговия пункт на НИМХ - филиал Пловдив. Измерват се: серен диоксид (SO2), азотен диоксид (NO2) и общ прах. Пробонабирането и химическият анализ на контролираните атмосферни замърсители, се извършват всеки работен ден, съгласно изискванията на Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух.


  • Изследване на химическия състав и определяне киселинността / рН / на валежите се извършват на базата на 10 пункта за събиране на валежни проби, разположени в девет синоптични и една климатична станция / Рожен, Пловдив, Елхово, Чирпан, Кърджали, Казанлък, Ивайло (Пазарджик), Свиленград, Сливен и Ямбол/. Пробите за определяне на киселинността и химическия състав на валежите се набират четири пъти в денонощието ( на 6 часа ).


  • Набиране и химически анализи на проби за качеството на повърхностните и подземните води се извършват на базата на 98 пункта, разположени във водосборните басейни на реките Марица, Арда и Тунджа. Инградиентите, които се определят при химическия анализ на водните проби са: рН, разтворен кислород, БПК5, перманганатна окисляемост, хидрокарбонати, сулфати, хлор, нитрити, нитрати, фосфати, калций, магнезий, амоний, манган, натрий + калий, желязо, феноли, обща твърдост, неразтворени вещества, сух остатък, агресивност, електропроводимост.

УСЛУГИ

ЛАБОРАТОРИЯ "ХИМИЧЕСКО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРАТА И ВОДИТЕ" ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИ :

  • Пробонабиране и химически анализи за определяне качеството на речни, язовирни и подземни води.

  • Изследване на химическия състав и определяне киселинността / рН / на валежи.

  • Информация относно качеството на повърхностните и подземните води във водосборните басейни на реките Марица, Арда и Тунджа.

  • Информация относно химическия състав и киселинността / рН / на валежите в Рожен, Пловдив, Елхово, Чирпан, Кърджали, Казанлък, Ивайло (Пазарджик), Свиленград, Сливен и Ямбол.


Клиенти на лабораторията са напоителни системи, язовири и др. стопански обекти и частни лица, ползватели на информация за качеството на повърхностни и подземни води и химизъм на валежи. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ПУНКТА НА НИМХ - ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ НА БУЛ. "РУСКИ " 139

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КИСЕЛИННОСТТА НА ВАЛЕЖИТЕ
 

© НИМХ - филиал Пловдив. Всички права запазени.